โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 6 1 0 7 1 12
ร้อยละ 22.22 % 3.70 % 0.00 % 25.93 % 3.70 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 20 3 9 23 6 10
ร้อยละ 28.17 % 4.23 % 12.68 % 32.39 % 8.45 % 14.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 26 4 9 30 7 22
ร้อยละ 26.53 % 4.08 % 9.18 % 30.61 % 7.14 % 22.45 %

98 : 26 , 4 , 9 , 30 , 7 , 22...26.53 , 4.08 , 9.18 , 30.61 , 7.14 , 22.45 = 76 : 77.55
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 77.55%

Powered By www.thaieducation.net