โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 0 0 0 2 28
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 6.25 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 9 6 8 9 0 51
ร้อยละ 10.84 % 7.23 % 9.64 % 10.84 % 0.00 % 61.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 1 0 1 5 39
ร้อยละ 4.17 % 2.08 % 0.00 % 2.08 % 10.42 % 81.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 13 7 8 10 7 118
ร้อยละ 7.98 % 4.29 % 4.91 % 6.13 % 4.29 % 72.39 %

115 : 11 , 6 , 8 , 9 , 2 , 79...9.57 , 5.22 , 6.96 , 7.83 , 1.74 , 68.70 = 36 : 31.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 27.61%

Powered By www.thaieducation.net