โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 0 0 0 2 28
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 6.25 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 9 6 8 9 0 50
ร้อยละ 10.98 % 7.32 % 9.76 % 10.98 % 0.00 % 60.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 2 1 0 1 5 38
ร้อยละ 4.26 % 2.13 % 0.00 % 2.13 % 10.64 % 80.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 13 7 8 10 7 116
ร้อยละ 8.07 % 4.35 % 4.97 % 6.21 % 4.35 % 72.05 %

114 : 11 , 6 , 8 , 9 , 2 , 78...9.65 , 5.26 , 7.02 , 7.89 , 1.75 , 68.42 = 36 : 31.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 27.95%

Powered By www.thaieducation.net