โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 4 2 1 0 0 24
ร้อยละ 12.90 % 6.45 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 22 14 9 0 0 45
ร้อยละ 24.44 % 15.56 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 5 3 20 0 0 32
ร้อยละ 8.33 % 5.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 53.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 31 19 30 0 0 101
ร้อยละ 17.13 % 10.50 % 16.57 % 0.00 % 0.00 % 55.80 %

121 : 26 , 16 , 10 , 0 , 0 , 69...21.49 , 13.22 , 8.26 , 0.00 , 0.00 , 57.02 = 52 : 42.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 44.20%

Powered By www.thaieducation.net