โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 4 0 6 3 4 17
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 17.65 % 8.82 % 11.76 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 3 1 8 1 7 89
ร้อยละ 2.75 % 0.92 % 7.34 % 0.92 % 6.42 % 81.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 7 1 14 4 11 106
ร้อยละ 4.90 % 0.70 % 9.79 % 2.80 % 7.69 % 74.13 %

143 : 7 , 1 , 14 , 4 , 11 , 106...4.90 , 0.70 , 9.79 , 2.80 , 7.69 , 74.13 = 37 : 25.87
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 25.87%

Powered By www.thaieducation.net