โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 10 3 4 2 2 18
ร้อยละ 25.64 % 7.69 % 10.26 % 5.13 % 5.13 % 46.15 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 12 9 19 6 13 45
ร้อยละ 11.54 % 8.65 % 18.27 % 5.77 % 12.50 % 43.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 2 1 6 1 2 39
ร้อยละ 3.92 % 1.96 % 11.76 % 1.96 % 3.92 % 76.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 194 คน
จำนวน(คน) 24 13 29 9 17 102
ร้อยละ 12.37 % 6.70 % 14.95 % 4.64 % 8.76 % 52.58 %

143 : 22 , 12 , 23 , 8 , 15 , 63...15.38 , 8.39 , 16.08 , 5.59 , 10.49 , 44.06 = 80 : 55.94
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 194 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 47.42%

Powered By www.thaieducation.net