โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 9 3 4 1 2 21
ร้อยละ 22.50 % 7.50 % 10.00 % 2.50 % 5.00 % 52.50 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 11 10 20 8 13 42
ร้อยละ 10.58 % 9.62 % 19.23 % 7.69 % 12.50 % 40.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 3 1 7 1 3 36
ร้อยละ 5.88 % 1.96 % 13.73 % 1.96 % 5.88 % 70.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 23 14 31 10 18 99
ร้อยละ 11.79 % 7.18 % 15.90 % 5.13 % 9.23 % 50.77 %

144 : 20 , 13 , 24 , 9 , 15 , 63...13.89 , 9.03 , 16.67 , 6.25 , 10.42 , 43.75 = 81 : 56.25
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 49.23%

Powered By www.thaieducation.net