โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 10 3 4 2 2 19
ร้อยละ 25.00 % 7.50 % 10.00 % 5.00 % 5.00 % 47.50 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 13 11 21 8 14 37
ร้อยละ 12.50 % 10.58 % 20.19 % 7.69 % 13.46 % 35.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 3 1 8 1 3 35
ร้อยละ 5.88 % 1.96 % 15.69 % 1.96 % 5.88 % 68.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 26 15 33 11 19 91
ร้อยละ 13.33 % 7.69 % 16.92 % 5.64 % 9.74 % 46.67 %

144 : 23 , 14 , 25 , 10 , 16 , 56...15.97 , 9.72 , 17.36 , 6.94 , 11.11 , 38.89 = 88 : 61.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33%

Powered By www.thaieducation.net