โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 7 3 4 2 4 36
ร้อยละ 12.50 % 5.36 % 7.14 % 3.57 % 7.14 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 7 5 7 4 8 80
ร้อยละ 6.31 % 4.50 % 6.31 % 3.60 % 7.21 % 72.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 6 4 10 2 4 23
ร้อยละ 12.24 % 8.16 % 20.41 % 4.08 % 8.16 % 46.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 20 12 21 8 16 139
ร้อยละ 9.26 % 5.56 % 9.72 % 3.70 % 7.41 % 64.35 %

167 : 14 , 8 , 11 , 6 , 12 , 116...8.38 , 4.79 , 6.59 , 3.59 , 7.19 , 69.46 = 51 : 30.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 35.65%

Powered By www.thaieducation.net