โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 5 4 7 2 2 27
ร้อยละ 10.64 % 8.51 % 14.89 % 4.26 % 4.26 % 57.45 %
ระดับประถมศึกษา
167
จำนวน(คน) 9 6 6 4 4 138
ร้อยละ 5.39 % 3.59 % 3.59 % 2.40 % 2.40 % 82.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 4 4 5 4 3 40
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 8.33 % 6.67 % 5.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 274 คน
จำนวน(คน) 18 14 18 10 9 205
ร้อยละ 6.57 % 5.11 % 6.57 % 3.65 % 3.28 % 74.82 %

214 : 14 , 10 , 13 , 6 , 6 , 165...6.54 , 4.67 , 6.07 , 2.80 , 2.80 , 77.10 = 49 : 22.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 274 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 25.18%

Powered By www.thaieducation.net