โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 7 6 7 2 2 23
ร้อยละ 14.89 % 12.77 % 14.89 % 4.26 % 4.26 % 48.94 %
ระดับประถมศึกษา
167
จำนวน(คน) 11 7 9 5 4 131
ร้อยละ 6.59 % 4.19 % 5.39 % 2.99 % 2.40 % 78.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 5 5 6 4 3 37
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 10.00 % 6.67 % 5.00 % 61.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 274 คน
จำนวน(คน) 23 18 22 11 9 191
ร้อยละ 8.39 % 6.57 % 8.03 % 4.01 % 3.28 % 69.71 %

214 : 18 , 13 , 16 , 7 , 6 , 154...8.41 , 6.07 , 7.48 , 3.27 , 2.80 , 71.96 = 60 : 28.04
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 274 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 30.29%

Powered By www.thaieducation.net