โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 8 6 5 2 0 26
ร้อยละ 17.02 % 12.77 % 10.64 % 4.26 % 0.00 % 55.32 %
ระดับประถมศึกษา
167
จำนวน(คน) 12 7 8 5 4 131
ร้อยละ 7.19 % 4.19 % 4.79 % 2.99 % 2.40 % 78.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 5 5 6 4 3 37
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 10.00 % 6.67 % 5.00 % 61.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 274 คน
จำนวน(คน) 25 18 19 11 7 194
ร้อยละ 9.12 % 6.57 % 6.93 % 4.01 % 2.55 % 70.80 %

214 : 20 , 13 , 13 , 7 , 4 , 157...9.35 , 6.07 , 6.07 , 3.27 , 1.87 , 73.36 = 57 : 26.64
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 274 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 29.20%

Powered By www.thaieducation.net