โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 6 5 3 0 0 37
ร้อยละ 11.76 % 9.80 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 72.55 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 5 3 5 3 4 143
ร้อยละ 3.07 % 1.84 % 3.07 % 1.84 % 2.45 % 87.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 5 4 5 1 0 58
ร้อยละ 6.85 % 5.48 % 6.85 % 1.37 % 0.00 % 79.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 287 คน
จำนวน(คน) 16 12 13 4 4 238
ร้อยละ 5.57 % 4.18 % 4.53 % 1.39 % 1.39 % 82.93 %

214 : 11 , 8 , 8 , 3 , 4 , 180...5.14 , 3.74 , 3.74 , 1.40 , 1.87 , 84.11 = 34 : 15.89
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 287 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 17.07%

Powered By www.thaieducation.net