โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 8 7 3 2 2 29
ร้อยละ 15.69 % 13.73 % 5.88 % 3.92 % 3.92 % 56.86 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 7 5 5 5 5 136
ร้อยละ 4.29 % 3.07 % 3.07 % 3.07 % 3.07 % 83.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 7 6 5 3 0 52
ร้อยละ 9.59 % 8.22 % 6.85 % 4.11 % 0.00 % 71.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 287 คน
จำนวน(คน) 22 18 13 10 7 217
ร้อยละ 7.67 % 6.27 % 4.53 % 3.48 % 2.44 % 75.61 %

214 : 15 , 12 , 8 , 7 , 7 , 165...7.01 , 5.61 , 3.74 , 3.27 , 3.27 , 77.10 = 49 : 22.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 287 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 24.39%

Powered By www.thaieducation.net