โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 3 3 12 6 6 82
ร้อยละ 2.68 % 2.68 % 10.71 % 5.36 % 5.36 % 73.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 0 0 8 0 6 11
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 32.00 % 0.00 % 24.00 % 44.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 3 3 20 6 12 93
ร้อยละ 2.19 % 2.19 % 14.60 % 4.38 % 8.76 % 67.88 %

112 : 3 , 3 , 12 , 6 , 6 , 82...2.68 , 2.68 , 10.71 , 5.36 , 5.36 , 73.21 = 30 : 26.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 32.12%

Powered By www.thaieducation.net