โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 2 3 16 3 5 83
ร้อยละ 1.79 % 2.68 % 14.29 % 2.68 % 4.46 % 74.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 0 0 8 0 5 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 32.00 % 0.00 % 20.00 % 48.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 2 3 24 3 10 95
ร้อยละ 1.46 % 2.19 % 17.52 % 2.19 % 7.30 % 69.34 %

112 : 2 , 3 , 16 , 3 , 5 , 83...1.79 , 2.68 , 14.29 , 2.68 , 4.46 , 74.11 = 29 : 25.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 30.66%

Powered By www.thaieducation.net