โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 10 11 9 11 0 65
ร้อยละ 9.43 % 10.38 % 8.49 % 10.38 % 0.00 % 61.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 3 4 3 4 1 26
ร้อยละ 7.32 % 9.76 % 7.32 % 9.76 % 2.44 % 63.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 13 15 12 15 1 91
ร้อยละ 8.84 % 10.20 % 8.16 % 10.20 % 0.68 % 61.90 %

106 : 10 , 11 , 9 , 11 , 0 , 65...9.43 , 10.38 , 8.49 , 10.38 , 0.00 , 61.32 = 41 : 38.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10%

Powered By www.thaieducation.net