โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 1 7 0 0 21
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 23.33 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 4 4 26 1 0 68
ร้อยละ 3.88 % 3.88 % 25.24 % 0.97 % 0.00 % 66.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 5 5 33 1 0 89
ร้อยละ 3.76 % 3.76 % 24.81 % 0.75 % 0.00 % 66.92 %

133 : 5 , 5 , 33 , 1 , 0 , 89...3.76 , 3.76 , 24.81 , 0.75 , 0.00 , 66.92 = 44 : 33.08
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 33.08%

Powered By www.thaieducation.net