โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 3 5 2 0 17
ร้อยละ 6.90 % 10.34 % 17.24 % 6.90 % 0.00 % 58.62 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 5 5 23 1 0 69
ร้อยละ 4.85 % 4.85 % 22.33 % 0.97 % 0.00 % 66.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 7 8 28 3 0 86
ร้อยละ 5.30 % 6.06 % 21.21 % 2.27 % 0.00 % 65.15 %

132 : 7 , 8 , 28 , 3 , 0 , 86...5.30 , 6.06 , 21.21 , 2.27 , 0.00 , 65.15 = 46 : 34.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 34.85%

Powered By www.thaieducation.net