โรงเรียนบ้านวังกุง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 3 1 3 3 16
ร้อยละ 0.00 % 11.54 % 3.85 % 11.54 % 11.54 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 10 2 9 12 5 51
ร้อยละ 11.24 % 2.25 % 10.11 % 13.48 % 5.62 % 57.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 10 5 10 15 8 67
ร้อยละ 8.70 % 4.35 % 8.70 % 13.04 % 6.96 % 58.26 %

115 : 10 , 5 , 10 , 15 , 8 , 67...8.70 , 4.35 , 8.70 , 13.04 , 6.96 , 58.26 = 48 : 41.74
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 41.74%

Powered By www.thaieducation.net