โรงเรียนบ้านวังกุง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 6 4 3 10 7 3
ร้อยละ 18.18 % 12.12 % 9.09 % 30.30 % 21.21 % 9.09 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 15 7 8 22 15 25
ร้อยละ 16.30 % 7.61 % 8.70 % 23.91 % 16.30 % 27.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 21 11 11 32 22 28
ร้อยละ 16.80 % 8.80 % 8.80 % 25.60 % 17.60 % 22.40 %

125 : 21 , 11 , 11 , 32 , 22 , 28...16.80 , 8.80 , 8.80 , 25.60 , 17.60 , 22.40 = 97 : 77.60
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 77.60%

Powered By www.thaieducation.net