โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 15
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 3 0 8 0 0 24
ร้อยละ 8.57 % 0.00 % 22.86 % 0.00 % 0.00 % 68.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 55 คน
จำนวน(คน) 4 0 12 0 0 39
ร้อยละ 7.27 % 0.00 % 21.82 % 0.00 % 0.00 % 70.91 %

55 : 4 , 0 , 12 , 0 , 0 , 39...7.27 , 0.00 , 21.82 , 0.00 , 0.00 , 70.91 = 16 : 29.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 55 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 29.09%

Powered By www.thaieducation.net