โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 0 4 1 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 26.67 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
28
จำนวน(คน) 3 3 3 0 0 19
ร้อยละ 10.71 % 10.71 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 67.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 43 คน
จำนวน(คน) 3 7 4 0 0 29
ร้อยละ 6.98 % 16.28 % 9.30 % 0.00 % 0.00 % 67.44 %

43 : 3 , 7 , 4 , 0 , 0 , 29...6.98 , 16.28 , 9.30 , 0.00 , 0.00 , 67.44 = 14 : 32.56
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 43 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 32.56%

Powered By www.thaieducation.net