โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 2 4 1 0 16
ร้อยละ 0.00 % 8.70 % 17.39 % 4.35 % 0.00 % 69.57 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 1 1 11 0 0 64
ร้อยละ 1.30 % 1.30 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 83.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 1 3 15 1 0 80
ร้อยละ 1.00 % 3.00 % 15.00 % 1.00 % 0.00 % 80.00 %

100 : 1 , 3 , 15 , 1 , 0 , 80...1.00 , 3.00 , 15.00 , 1.00 , 0.00 , 80.00 = 20 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net