โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 16
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 9 1 7 0 0 65
ร้อยละ 10.98 % 1.22 % 8.54 % 0.00 % 0.00 % 79.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 10 2 10 0 0 81
ร้อยละ 9.71 % 1.94 % 9.71 % 0.00 % 0.00 % 78.64 %

103 : 10 , 2 , 10 , 0 , 0 , 81...9.71 , 1.94 , 9.71 , 0.00 , 0.00 , 78.64 = 22 : 21.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 21.36%

Powered By www.thaieducation.net