โรงเรียนบ้านวังโพน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 3 1 0 0 27
ร้อยละ 8.82 % 8.82 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
168
จำนวน(คน) 9 7 7 0 0 145
ร้อยละ 5.36 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 86.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 3 3 4 0 0 66
ร้อยละ 3.95 % 3.95 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 86.84 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 278 คน
จำนวน(คน) 15 13 12 0 0 238
ร้อยละ 5.40 % 4.68 % 4.32 % 0.00 % 0.00 % 85.61 %

202 : 12 , 10 , 8 , 0 , 0 , 172...5.94 , 4.95 , 3.96 , 0.00 , 0.00 , 85.15 = 30 : 14.85
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 278 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 14.39%

Powered By www.thaieducation.net