โรงเรียนบ้านวังโพน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 3 1 0 0 27
ร้อยละ 8.82 % 8.82 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
168
จำนวน(คน) 10 7 6 0 0 145
ร้อยละ 5.95 % 4.17 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 86.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 3 3 3 0 0 68
ร้อยละ 3.90 % 3.90 % 3.90 % 0.00 % 0.00 % 88.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 279 คน
จำนวน(คน) 16 13 10 0 0 240
ร้อยละ 5.73 % 4.66 % 3.58 % 0.00 % 0.00 % 86.02 %

202 : 13 , 10 , 7 , 0 , 0 , 172...6.44 , 4.95 , 3.47 , 0.00 , 0.00 , 85.15 = 30 : 14.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 279 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 13.98%

Powered By www.thaieducation.net