โรงเรียนบ้านวังโพน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 1 2 1 0 33
ร้อยละ 7.50 % 2.50 % 5.00 % 2.50 % 0.00 % 82.50 %
ระดับประถมศึกษา
185
จำนวน(คน) 10 5 5 0 0 165
ร้อยละ 5.41 % 2.70 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 89.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 6 4 5 0 0 71
ร้อยละ 6.98 % 4.65 % 5.81 % 0.00 % 0.00 % 82.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 311 คน
จำนวน(คน) 19 10 12 1 0 269
ร้อยละ 6.11 % 3.22 % 3.86 % 0.32 % 0.00 % 86.50 %

225 : 13 , 6 , 7 , 1 , 0 , 198...5.78 , 2.67 , 3.11 , 0.44 , 0.00 , 88.00 = 27 : 12.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 311 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50%

Powered By www.thaieducation.net