โรงเรียนบ้านวังโพน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 4 1 0 0 0 35
ร้อยละ 10.00 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
186
จำนวน(คน) 5 7 4 0 0 170
ร้อยละ 2.69 % 3.76 % 2.15 % 0.00 % 0.00 % 91.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
87
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 79
ร้อยละ 2.30 % 2.30 % 4.60 % 0.00 % 0.00 % 90.80 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 313 คน
จำนวน(คน) 11 10 8 0 0 284
ร้อยละ 3.51 % 3.19 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 90.73 %

226 : 9 , 8 , 4 , 0 , 0 , 205...3.98 , 3.54 , 1.77 , 0.00 , 0.00 , 90.71 = 21 : 9.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 313 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.27%

Powered By www.thaieducation.net