โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 2 6 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 5.71 % 17.14 % 0.00 % 0.00 % 77.14 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 1 0 12 0 0 52
ร้อยละ 1.54 % 0.00 % 18.46 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 1 2 18 0 0 79
ร้อยละ 1.00 % 2.00 % 18.00 % 0.00 % 0.00 % 79.00 %

100 : 1 , 2 , 18 , 0 , 0 , 79...1.00 , 2.00 , 18.00 , 0.00 , 0.00 , 79.00 = 21 : 21.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00%

Powered By www.thaieducation.net