โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 3 5 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 8.57 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 77.14 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 1 3 13 0 0 48
ร้อยละ 1.54 % 4.62 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 73.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 1 6 18 0 0 75
ร้อยละ 1.00 % 6.00 % 18.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %

100 : 1 , 6 , 18 , 0 , 0 , 75...1.00 , 6.00 , 18.00 , 0.00 , 0.00 , 75.00 = 25 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net