โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 6 4 1 1 21
ร้อยละ 8.33 % 16.67 % 11.11 % 2.78 % 2.78 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 5 0 11 2 0 48
ร้อยละ 7.58 % 0.00 % 16.67 % 3.03 % 0.00 % 72.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 8 6 15 3 1 69
ร้อยละ 7.84 % 5.88 % 14.71 % 2.94 % 0.98 % 67.65 %

102 : 8 , 6 , 15 , 3 , 1 , 69...7.84 , 5.88 , 14.71 , 2.94 , 0.98 , 67.65 = 33 : 32.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35%

Powered By www.thaieducation.net