โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 3 0 1 0 28
ร้อยละ 3.03 % 9.09 % 0.00 % 3.03 % 0.00 % 84.85 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 2 2 8 2 0 45
ร้อยละ 3.39 % 3.39 % 13.56 % 3.39 % 0.00 % 76.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 3 5 8 3 0 73
ร้อยละ 3.26 % 5.43 % 8.70 % 3.26 % 0.00 % 79.35 %

92 : 3 , 5 , 8 , 3 , 0 , 73...3.26 , 5.43 , 8.70 , 3.26 , 0.00 , 79.35 = 19 : 20.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 20.65%

Powered By www.thaieducation.net