โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 31
ร้อยละ 2.86 % 2.86 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 88.57 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 3 1 7 0 0 47
ร้อยละ 5.17 % 1.72 % 12.07 % 0.00 % 0.00 % 81.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 4 2 9 0 0 78
ร้อยละ 4.30 % 2.15 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %

93 : 4 , 2 , 9 , 0 , 0 , 78...4.30 , 2.15 , 9.68 , 0.00 , 0.00 , 83.87 = 15 : 16.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13%

Powered By www.thaieducation.net