โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 7 3 1 0 11
ร้อยละ 4.35 % 30.43 % 13.04 % 4.35 % 0.00 % 47.83 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 8 5 10 1 0 58
ร้อยละ 9.76 % 6.10 % 12.20 % 1.22 % 0.00 % 70.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 9 12 13 2 0 69
ร้อยละ 8.57 % 11.43 % 12.38 % 1.90 % 0.00 % 65.71 %

105 : 9 , 12 , 13 , 2 , 0 , 69...8.57 , 11.43 , 12.38 , 1.90 , 0.00 , 65.71 = 36 : 34.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29%

Powered By www.thaieducation.net