โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 1 2 0 1 19
ร้อยละ 8.00 % 4.00 % 8.00 % 0.00 % 4.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 4 6 12 4 3 51
ร้อยละ 5.00 % 7.50 % 15.00 % 5.00 % 3.75 % 63.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 6 7 14 4 4 70
ร้อยละ 5.71 % 6.67 % 13.33 % 3.81 % 3.81 % 66.67 %

105 : 6 , 7 , 14 , 4 , 4 , 70...5.71 , 6.67 , 13.33 , 3.81 , 3.81 , 66.67 = 35 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net