โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 6 3 6 9 0
ร้อยละ 0.00 % 25.00 % 12.50 % 25.00 % 37.50 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 3 2 3 5 5 66
ร้อยละ 3.57 % 2.38 % 3.57 % 5.95 % 5.95 % 78.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 3 8 6 11 14 66
ร้อยละ 2.78 % 7.41 % 5.56 % 10.19 % 12.96 % 61.11 %

108 : 3 , 8 , 6 , 11 , 14 , 66...2.78 , 7.41 , 5.56 , 10.19 , 12.96 , 61.11 = 42 : 38.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89%

Powered By www.thaieducation.net