โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 32
ร้อยละ 2.86 % 2.86 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 91.43 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 2 2 2 1 1 110
ร้อยละ 1.69 % 1.69 % 1.69 % 0.85 % 0.85 % 93.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 44
ร้อยละ 2.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 4 3 3 1 1 186
ร้อยละ 2.02 % 1.52 % 1.52 % 0.51 % 0.51 % 93.94 %

153 : 3 , 3 , 3 , 1 , 1 , 142...1.96 , 1.96 , 1.96 , 0.65 , 0.65 , 92.81 = 11 : 7.19
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06%

Powered By www.thaieducation.net