โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 2 1 1 1 28
ร้อยละ 5.71 % 5.71 % 2.86 % 2.86 % 2.86 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 8 3 9 2 2 96
ร้อยละ 6.67 % 2.50 % 7.50 % 1.67 % 1.67 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 47
ร้อยละ 2.00 % 2.00 % 0.00 % 2.00 % 0.00 % 94.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 11 6 10 4 3 171
ร้อยละ 5.37 % 2.93 % 4.88 % 1.95 % 1.46 % 83.41 %

155 : 10 , 5 , 10 , 3 , 3 , 124...6.45 , 3.23 , 6.45 , 1.94 , 1.94 , 80.00 = 31 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 16.59%

Powered By www.thaieducation.net