โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 3 1 3 0 19
ร้อยละ 10.34 % 10.34 % 3.45 % 10.34 % 0.00 % 65.52 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 4 8 15 6 0 84
ร้อยละ 3.42 % 6.84 % 12.82 % 5.13 % 0.00 % 71.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 5 0 3 2 0 45
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 5.45 % 3.64 % 0.00 % 81.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 12 11 19 11 0 148
ร้อยละ 5.97 % 5.47 % 9.45 % 5.47 % 0.00 % 73.63 %

146 : 7 , 11 , 16 , 9 , 0 , 103...4.79 , 7.53 , 10.96 , 6.16 , 0.00 , 70.55 = 43 : 29.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.37%

Powered By www.thaieducation.net