โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 3 1 3 0 18
ร้อยละ 10.71 % 10.71 % 3.57 % 10.71 % 0.00 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 4 8 15 6 0 83
ร้อยละ 3.45 % 6.90 % 12.93 % 5.17 % 0.00 % 71.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 5 0 3 2 0 48
ร้อยละ 8.62 % 0.00 % 5.17 % 3.45 % 0.00 % 82.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 12 11 19 11 0 149
ร้อยละ 5.94 % 5.45 % 9.41 % 5.45 % 0.00 % 73.76 %

144 : 7 , 11 , 16 , 9 , 0 , 101...4.86 , 7.64 , 11.11 , 6.25 , 0.00 , 70.14 = 43 : 29.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.24%

Powered By www.thaieducation.net