โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 2 0 1 0 15
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 6 3 0 2 0 86
ร้อยละ 6.19 % 3.09 % 0.00 % 2.06 % 0.00 % 88.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 2 1 0 1 3 33
ร้อยละ 5.00 % 2.50 % 0.00 % 2.50 % 7.50 % 82.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 10 6 0 4 3 134
ร้อยละ 6.37 % 3.82 % 0.00 % 2.55 % 1.91 % 85.35 %

117 : 8 , 5 , 0 , 3 , 0 , 101...6.84 , 4.27 , 0.00 , 2.56 , 0.00 , 86.32 = 16 : 13.68
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.65%

Powered By www.thaieducation.net