โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 2 0 1 0 16
ร้อยละ 9.52 % 9.52 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 6 3 0 2 0 86
ร้อยละ 6.19 % 3.09 % 0.00 % 2.06 % 0.00 % 88.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 2 1 0 1 3 33
ร้อยละ 5.00 % 2.50 % 0.00 % 2.50 % 7.50 % 82.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 10 6 0 4 3 135
ร้อยละ 6.33 % 3.80 % 0.00 % 2.53 % 1.90 % 85.44 %

118 : 8 , 5 , 0 , 3 , 0 , 102...6.78 , 4.24 , 0.00 , 2.54 , 0.00 , 86.44 = 16 : 13.56
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.56%

Powered By www.thaieducation.net