โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 6 5 1 2 0 6
ร้อยละ 30.00 % 25.00 % 5.00 % 10.00 % 0.00 % 30.00 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 99
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 4 3 6 3 2 21
ร้อยละ 10.26 % 7.69 % 15.38 % 7.69 % 5.13 % 53.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 10 8 7 5 2 126
ร้อยละ 6.33 % 5.06 % 4.43 % 3.16 % 1.27 % 79.75 %

119 : 6 , 5 , 1 , 2 , 0 , 105...5.04 , 4.20 , 0.84 , 1.68 , 0.00 , 88.24 = 14 : 11.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25%

Powered By www.thaieducation.net