โรงเรียนทุ่งต้นปีก (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 37
ร้อยละ 4.88 % 0.00 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 90.24 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 7 9 0 0 0 98
ร้อยละ 6.14 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 9 9 2 0 0 135
ร้อยละ 5.81 % 5.81 % 1.29 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %

155 : 9 , 9 , 2 , 0 , 0 , 135...5.81 , 5.81 , 1.29 , 0.00 , 0.00 , 87.10 = 20 : 12.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90%

Powered By www.thaieducation.net