โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 46
ร้อยละ 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 0.00 % 92.00 %
ระดับประถมศึกษา
242
จำนวน(คน) 9 5 14 5 3 206
ร้อยละ 3.72 % 2.07 % 5.79 % 2.07 % 1.24 % 85.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 292 คน
จำนวน(คน) 10 6 15 6 3 252
ร้อยละ 3.42 % 2.05 % 5.14 % 2.05 % 1.03 % 86.30 %

292 : 10 , 6 , 15 , 6 , 3 , 252...3.42 , 2.05 , 5.14 , 2.05 , 1.03 , 86.30 = 40 : 13.70
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 292 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70%

Powered By www.thaieducation.net