โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 42
ร้อยละ 4.26 % 4.26 % 2.13 % 0.00 % 0.00 % 89.36 %
ระดับประถมศึกษา
243
จำนวน(คน) 16 0 19 5 0 203
ร้อยละ 6.58 % 0.00 % 7.82 % 2.06 % 0.00 % 83.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 290 คน
จำนวน(คน) 18 2 20 5 0 245
ร้อยละ 6.21 % 0.69 % 6.90 % 1.72 % 0.00 % 84.48 %

290 : 18 , 2 , 20 , 5 , 0 , 245...6.21 , 0.69 , 6.90 , 1.72 , 0.00 , 84.48 = 45 : 15.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 290 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15.52%

Powered By www.thaieducation.net