โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 43
ร้อยละ 4.17 % 2.08 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 89.58 %
ระดับประถมศึกษา
244
จำนวน(คน) 4 4 10 0 0 226
ร้อยละ 1.64 % 1.64 % 4.10 % 0.00 % 0.00 % 92.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 292 คน
จำนวน(คน) 6 5 12 0 0 269
ร้อยละ 2.05 % 1.71 % 4.11 % 0.00 % 0.00 % 92.12 %

292 : 6 , 5 , 12 , 0 , 0 , 269...2.05 , 1.71 , 4.11 , 0.00 , 0.00 , 92.12 = 23 : 7.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 292 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.88%

Powered By www.thaieducation.net