โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 8
ร้อยละ 27.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 35
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 53 คน
จำนวน(คน) 7 0 3 0 0 43
ร้อยละ 13.21 % 0.00 % 5.66 % 0.00 % 0.00 % 81.13 %

53 : 7 , 0 , 3 , 0 , 0 , 43...13.21 , 0.00 , 5.66 , 0.00 , 0.00 , 81.13 = 10 : 18.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 53 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 18.87%

Powered By www.thaieducation.net