โรงเรียนบ้านสมประสงค์ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 28
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.55 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 3 2 4 2 2 70
ร้อยละ 3.61 % 2.41 % 4.82 % 2.41 % 2.41 % 84.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 4 2 4 2 2 98
ร้อยละ 3.57 % 1.79 % 3.57 % 1.79 % 1.79 % 87.50 %

112 : 4 , 2 , 4 , 2 , 2 , 98...3.57 , 1.79 , 3.57 , 1.79 , 1.79 , 87.50 = 14 : 12.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50%

Powered By www.thaieducation.net